Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL PUBLIC FOOTPATH 40 AND 41 PRESTATYN

Notice ID: NWA1016913

Notice effective from
8th November 2018 to 8th December 2018

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

CYNGOR SIR DDINBYCH

LLWYBR CYHOEDDUS 40 A 41 PRESTATYN

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi qwneud Corchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 6 Chwefror 2019 a fydd yn gwahardd unrnyw gerddwr, am resymau diogelwch y cyhoedd, rhag defnyddio'r darnau llwybr troed a ddisgrifir isod yn Sir Ddinbych:-

Llwybr Cyhoeddus Rhif 40 yng nghymuned Prestatyn o OS CR SJ E 305503 N 382091 i SJ E 305503 N 381937.

Llwybr Cyhoeddus Rhif 41 yng nghymuned Prestatyn o OS CR SJ E 305503 N 381799 i SJ E 305503 N 381937.

Ar y safle, bydd yr adrannau caeedig a'r llwybrau eraill yn cael eu dangos ar gynllun sy'n cya-fynd a'r rhybudd hwn. Mae angen cau'r llwybr er mwyn hwyluso gwaitn ar y prif gyflenwad nwy gan Wales and West Utilities.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 25 Chwefror 2019 am gyfnod o chwe mis neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, pa un bynnag yw'r cynharaf. Disgwylir i'r gwaith gymryd tan tua 18 Ebrill 2019 i'w gwblhau.

Dyddiedig: 20 Chwefror 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun., Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL PUBLIC FOOTPATH 40 AND 41 PRESTATYN

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council has made an Order prohibiting pedestrians, for reasons of public safety, from using the lengths of footpath described below in the County of Denbighshire:-

Public Footpath No. 40 in the community of Prestatyn from OS GR SJ E 305505 N 382091 to SJ E 305503 N 381937.

Public Footpath No. 41 in the community of Prestatyn from OS GR SJ E 305536 N 381799 to SJ E 305503 N 381937.

On site the closed sections and alternative ways will be shown on a plan accompanying this notice. The closures are necessary to facilitate replacement of a gas main by Wales & West Utilities.

The Order comes into force on 25th February, 2019 for a six-month period or until the works are completed whichever is soonest. It is anticipated the works will take approximately until 18th April 2019 to complete.

Dated: 20 February 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1016913.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices