Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018

Notice ID: NWA0942033

Notice effective from
19th December 2018 to 18th January 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 AD RAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Penisaf Avenue Towvnl) Gwaharddiad Pros Pro ar Prafnidiaeth Prwoddl 2018
RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Penisaf Avenue Towyn o'i chyffordd a Towyn Way West hyd at d rhif 20.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Wales and West Utilities. Bydd y ffordd arall yn mynd ar hyd Penisaf Avenue, troi i'r dde yng nghyffordd yr A548 Ffordd Towyn, ail ar y dde ar Ffordd Gors, i lawr Kinmel Way ac ar Towyn Way West a bydd yn cynnwys arwyddion yn unol & hynny.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 2 lonawr 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 4 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 6 wythnos.
Dyddiedig: 19 Rhagfyr 2018
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11
Conwv County Borough Council (Penisaf Avenue Towvnl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length Penisaf Avenue Towyn from its junction with Towyn Way West to house number 20.
The Order is necessary to facilitate works by Wales and West Utilities. The alternative route will be via Penisaf Avenue, turn right at the junction of A548 Towyn Road, seond right to Gors Road, to Kinmel Way and Towyn Way and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 2 January 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 4 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 6 weeks.
Dated: 19 December 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb,
Conwy LL32 8DU
V-ONWY (01492) 574000
-ONWY

SESiKSSSSKg: Cyf/Ref: CCBC-031894/HL

Cyf/Ref: CCBC-031894/HL

Attachments

NWA0942033.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

Rhyl Journal