Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CLASS III ROAD BONTUCHEL TO PENRALLT

Notice ID: NWA0823777

Notice effective from
3rd October 2018 to 2nd November 2018

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD DOSBARTH III BONTUCHELI BENRALLT
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o'r ffordd dosbarth III a elwir yn Bontuchel i Benrallt yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordd a ffordd Bontuchel i Gyffylliog i gyfeiriad y gogledd am bellter o oddeutu 1 20 metr. Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i Gyngor Sir Ddinbych (Adran Pontydd) wneud gwaith ar y bont.
Bydd arwyddion ar y llwybr teithio amgen. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 8 Hydref 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith baratan 28 Hydref 201 8.
Dyddiedig: 3 Hydref 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CLASS III ROAD BONTUCHEL TO PENRALLT
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of the class III road known as Bontuchel to Penrallt in the County of Denbigh which extends from its junction with the Bontuchel to Cyffylliog road in a northerly direction for a distance of approximately 120 metres. The closure is necessary to facilitate bridge repair works by Denbighshire County Council (Bridges Section).
The alternative route will be as signposted. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 8th October 2018 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 28th October 2018.
Dated: 3 October 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0823777.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices