Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CASTLE STREET, RHUDDLAN

Notice ID: NWA0823778

Notice effective from
3rd October 2018 to 2nd November 2018

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD Y CASTELL, RHUDDLAN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 3 Hydref 2018 a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio Ffordd y Castell, Rhuddlan yn Sir Ddinbych am ei hyd gyfan. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith ar y prif gyflenwad nwy gan Wales and West Utilities.
Y llwybr amgen wedi'i arwyddo fydd ar hyd Princes Road a'r Ffordd Fawr. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 22 Hydref 201 8 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblneir y gwaith, pa un bynnag sydd gyrinaraf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 30 Tachwedd 2018.
Dyddiedig: 3 Hydref 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CASTLE STREET, RHUDDLAN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 3rd October 2018 to make an Order prohibiting vehicles using Castle Street, Rhuddlan in the County of Denbigh for its entire length The closure is necessary to facilitate gas mains replacement by Wales & West Utilities.
The signposted alternative route will be via Princes Road and High Street. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 22nd October 2018 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 30th November 2018.
Dated: 3 October 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0823778.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices