Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION

Notice ID: NWA0683963

Notice effective from
27th June 2018 to 27th July 2018

CYNGOR SIR DDINBYCH
RHYBUDD O WAHARDDIAD PARHAOL
(B5119 FFORDD DYSERTH, BRON HAUL A RHODFA PEN Y MAES, RHYL] GORCHYMYN (GWAHARDD AROS) 201. DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Corchymyn o dan Adrannau 1 (1) a (2), 2 (1) i (3), a 4(2) a (3) Deddf Rheoleiddio Traffic Ffyrdd 1984, gyda'r effaith o wahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnodau y cyfeirir atynt ar y darnau o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.
Fe ddarperir eithriadau yn y Corchymyn arfaethedig i ganiatau aros ar y darnau o ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen at ddibenion mynd i mewn ac allan o gerbyd, llwytho a dadlwytho, a gwaith cynnal a chadw, trwsio ac yn y blaen.
Bydd eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bob! Anabl i aros ar y darnau ffordd a nodir yn Atodlen y Gorchymyn arfaethedig am gyfnod o hyd at 3 awr (nad yw'n gyfnod a gaiff ei wahanu gan gyfnod o lai nag 1 awr o gyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd ar yr un diwrnod).
Gellir darllen y dogfennau perthnasol yn ymwneud a'r cynigion mewn mwy yn Llyfrgell y Rhyl, Stryd yr Eglwys, y Rhyl, hefyd yn swyddfeydd y rhai sydd wedi llofnodi isod yn ystod oriau agor arferol.
Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, i'r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL1 5 9AZ erbyn dim hwyrach na 27 Gorffennaf 201 8. Dylech gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad a dylid nodi y gall y Cyngor roi ystyriaeth i'r holl sylwadau sy'n cael eu derbyn yng ngwydd y cyhoedd, a gallai sylwedd unrhyw sylwadau ynghyd ag enw a chyfeiriad y person sy'n gwneud y sylwadau hynny fod ar gael i'r cyhoedd eu narchwilio.
Atodlen
Darnau o Ffordd yn y Rhyl yn Sir Ddinbych Dim Aros Ar Unrhyw Adeg
B5119 Ffordd Dyserth Ochry Gogledd :-
1.1 O bwynt 10m i'r gorllewin o ymyl palmant gorllewinol Bron Haul am bellter o 158m i gyfeiriad y dwyrain.

Ochry De :-
1.2 O bwynt 12m i'r gorllewin o ymyl palmant gorllewinol Bron Haul am bellter o 158m i gyfeiriad y dwyrain.

Bron Haul
Ochr Orllewinol:-
1.3 0 ymyl palmant deheuol Ffordd Dyserth am bellter o 17m i gyfeiriad y de. Ochr Ddwyreimol:-

1.4 O ymyl palmant deheuol Ffordd Dyserth am bellter o 1 5m i gyfeiriad y de. Rhodfa Pen-y-Maes

Ochr Orllewinol:-
1.5 O ymyl palmant deheuol Ffordd Dyserth am bellter o 79m i gyfeiriad y de. Ochr Ddwyreiniol:-

1.6 O ymyl palmant deheuol Ffordd Dyserth am bellter o 77m i gyfeiriad y de. Dyddiedig: 27 Mehefin 2018.

Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION
(B5119 DYSERTH ROAD, BRON HAUL AND PEN Y MAES AVENUE, RHYL] (PROHIBITION OF WAITING] ORDER 201 . ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
Denbighshire County Council propose to make an Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3), of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will be to prohibit the waiting of vehicles during the times referred to in the lengths of road specified in the Schedule below.
Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting in the lengths of road referred to in the Schedule for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading, and works of maintenance, repair and the like.
Exceptions will also be provided in the proposed Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait in the lengths of road specified in the Schedule of the proposed Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).
The relevant documents concerning the proposals can be read in more detail at Rhyl Library, Church Street, Rhyl, also at the offices of the undersigned during normal opening hours.
Any person wishing to object to the proposed Order should send a written statement of objection, stating the grounds on which they are made, to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL1 5 9AZ, by no later than 27th July 2018. Please include name and address details and note that all representations received may be considered in public by the Council and that the substance of any representation together with the name and address of the person making it could become available for public inspection.
Schedule
Lengths of Road at Rhyl in the County of Denbigh. No Waiting at Any Time
B5119 Dyserth Road North Side :-
1.1 From a point 10m west of the projected westerly kerbline of Bron Haul for a distance of 158m in a easterly direction.

South Side :-
1.2 From a point 1 2 m west of the projected westerly kerbline of Bron Haul for a distance of 158m in a easterly direction.

Bron Haul West Side :-
1.3 From the projected southerly kerbline of Dyserth Road for a distance of 17m in a southerly direction.

East Side :-
1.4 From the projected southerly kerbline of Dyserth Road for a distance of 1 5m in a southerly direction.

Pen-y-Maes Avenue West Side :-
1.5 From the projected southerly kerbline of Dyserth Road for a distance of 79m in a southerly direction.

East Side :-
1.6 From the projected southerly kerbline of Dyserth Road for a distance of 77m in a southerly direction.

Dated: 27 June 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0683963.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

Rhyl Journal