Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL OFF STREET PARKING PLACE ORDER 2018 QUEEN STREET, RHYL

Notice ID: NWA0653183

Notice effective from
6th June 2018 to 6th July 2018


CYNGOR SIR DDINBYCH GORCHYMYN LLE PARCIO ODDI AR Y STRYD 2018 HEOL Y FRENHINES, Y RHYL
Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ddinbych ("y Cyngor") yn bwriadu gwneud gorchymyn dan y teitl "Gorchymyn (Lleoedd Parcio Oddi ary Stryd) (Heol y Frenhines, y Rhyl) Cyngor Sir Ddinbych 201 " dan Adran 35 (1) a (3) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd ("y Ddeddf) i reoleiddio'r defnydd a wneir o'r lie parcio a ddisgrifir yn yr Atodlen isod.
Mae'r Gorchymyn drafft yn cynnwys darpariaethau sy'n cyfyngu'r lie parcio i'w ddefnyddio gan y dosbarthiadau cerbyd hynny a restrir yn yr Atodlen isod a hefyd mae'n pennu dyddiau gweithredol, oriau gweithredol a ffioedd y lie parcio fel y nodir yn yr Atodlen. Caiff ffioedd y maes parcio eu casglu drwy gyfrwng peiriannau "talu ac arddangos".
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn drafft a'r cynllun a gynhwysir ynddo yn swyddfeydd yr islofnodedig yn ystod oriau swyddfa arferol neu yn Llyfrgell y Rhyl, Stryd r Eglwys, y Rhyl yn ystod oriau agor arferol.
Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y maent yn cael eu gwneud, at Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, erbyn 27 Mehefin 2018
Dyddiedig 6 Mehefin 2018
Gary Williams,
Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd
ATODLEN - ARHOSIAD BYR
1.
Enw'r Lie Parcio / Maes Parcio
2. 3.

Y safle lie gall Dosbarth y cerbyd aros Cerbyd
4.
Dyddiau gweithredol y lie parcio
5. Oriau
gweithredol y lie parcio pan fo ffioedd yn daladwv
6.
Y cyfnod hiraf y gall cerbydau aros
7.
Ffioedd
Maes Parcio Heol y Frenhines y Rhyl
Yn gyfan gwbl o fewn bae parcio lie mae'r bae parcio hwnnw wedi'i farcio neu ei ddangos gan wasanaethydd parcio
Car modur, beic modur, cerbyd person anabl a cherbyd modur heb fod yn fwy na 30 canpwys heb Iwyth sydd wedi'i gynhyrchu neu ei addasu yn unswydd i gludo nwvddau
Dydd Llun ddydd Sul
10.30am tan 5.00pm
Cyfnod o 16 awr rhwng 8.00am a 12.00 canol nos yn amodol ar Golofn 5
Y ffioedd fydd y rheiny a arddangosir ar y safle
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL OFF STREET PARKING PLACE ORDER 2018 QUEEN STREET, RHYL
Notice is hereby given that Denbighshire County Council ("the Council") proposes to make an order entitled "Denbighshire County Council (Queen Street Rhyl) (Off-Street Parking Place) Order 20 under Section 35 (1) and (3) of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended ("the Act") regulating the use of the parking place described in the Schedule below.
The draft Order contains provisions restricting the use of the parking place to use by those classes of vehicle specified in the Schedule hereto and also specifies for such parking places their days of operation hours of operation and scale of charges as stated in the Schedule. Car Parking charges will be collected by means of "pay and display" ticket machines.
A copy of the draft Order and the plan contained therein may be inspected at the offices of the undersigned during normal office hours or at Rhyl Library, Church Street, Rhyl, during normal opening hours.
Any person wishing to object to the proposed Order should send a written statement of objection stating the grounds on which they are made to the Head of Legal HR and Democratic Services, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin by no later than 27th June 2018.
Dated 6th June 2018
Gary Williams,
Head of Legal HR and Democratic Services
SCHEDULE - SHORT STAY
1.
2.
3.
Name of Position in
Class of
Parking
which vehicle
Vehicle
Place/
may wait
Car Park
Queen
Wholly within
Motor Car
Street
a parking
motor cycle
Car Park
bay where
and invalid
Rhyl
such bays are
carriage
marked or
and motor
as directed
vehicles not
by a parking
exceeding
attendant
30 cwts
unladen
weight
constructed
or adapted
solely for
the purpose
of carrying
goods
4.
Days of Operation of Parking Place
Hours of Operation of Parking Place when Charge is payable
6. 7.

Maximum Scale of
Period for which vehicles may wait
Charges
Monday to Sunday
10.30 a.m. to 5.00 p.m.
A 16 hour period between the hours of 8.00 a.m. to 12.00 midnight subject to Column 5
The charges will be as displayed on site

Attachments

NWA0653183.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices