Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: NWA0629809

Notice effective from
30th May 2018 to 29th June 2018

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH
STRYD GEFN RHWNG QUEEN STREET A SUSSEX STREET, Y RHYL GORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Corchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o'r Ion gefn rhwng Queen Street a Sussex Street, y Rhyl yn Sir Ddinbych, am ei hyd gyfan. Mae angen cau'r Ion gefn er mwyn dymchwel eiddo.
Nid oes llwybr amgen ar gael ac ni ellir caniatau mynediad i gerddwyr tra bydd y Ion gefn ar gau.
Daw'r Corchymyn i rym ar 1 Mehefin 2018, a bydd yn para deunaw mis neu tan y bydd y gwaith wedi'i gwblhau, pa un bynnag fydd gyntaf. Disgwyliry bydd y gwaith yn cymryd tua deunaw mis i'w gwblhau.
Dyddiedig: 30 Mai 2018.
Gary Williams, Pennaeth Cwasanaethau'r Cyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
ALLEY BETWEEN QUEEN STREET AND SUSSEX STREET RHYL NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order which prohibits any vehicle from using the length of alley between Queen Street and Sussex Street, Rhyl in the County of Denbigh, for its entire length. The closure is necessary to facilitate demolition of properties.
There is no alternative route and pedestrian access cannot be maintained during the closure period.
The Order comes into force on 1 st June 201 8, and will remain in force for a period of eighteen months or until the completion of the works whichever is the earlier. It is anticipated that the works will take approximately eighteen months to complete
Dated: 30 May 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0629809.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices