Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwv (Gors Road Towvn - 30mph Speed Limit! Order 2018

Notice ID: NWA0644669

Notice effective from
30th May 2018 to 29th June 2018

Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Gors Road Towvn - Terfvn Cvflvmder30mva) 2018
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adrannau 84(1) a (2) o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn gwahardd unrhyw un rhag gyrru unrhyw gerbyd modur ar gyflymder sydd dros 30 milltir yr awr ar hyd y darn hwnnw o ffordd a nodwyd yn yr Atodlen isod.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd a map yn dangos y ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn, yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, ac yn Llyfrgell Bae Cinmel yn ystod oriau swyddfa/agor arferol, ac ar wefan y Cyngor.
Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd S'r rhesymau drostynt, at Bennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU erbyn 27 Mehefin 2018.
Atodlen Gors Road, Tywyn
0 bwynt 10 metr i'r de o'i chyffordd & Brook Avenue am bellter o 107 metr tua'r de.
Dyddiedig: 30 Mai 2018 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
The County Borough of Conwv (Gors Road Towvn - 30mph Speed Limit! Order 2018
The Conwy County Borough Council proposes to make an Order under Sections 84(1) and (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which will prohibit any person from driving any motor vehicle at a speed exceeding 30 miles per hour in the length of road specified in the Schedule below.
A copy of the proposed Order, together with a map showing the road to which the Order relates and a statement of the Council's reasons for making the Order may be examined at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy, at Kinmel Bay Library during normal opening/ office hours and on the Council's website.
Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made should be sent to the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU by 27 June 2018.
Schedule Gors Road Towyn
From a point 10 metres south of its junction with Brook Avenue for a distance of 107 metres in a southerly direction
Dated: 30 May 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb, Conwy LL32 8DU (01492) 574000 Cyf/Ref: CCBC-029923/HL

Attachments

NWA0644669.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

Rhyl Journal