Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY SUSPENSION OF LOADING BAYS ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: NWA0608182

Notice effective from
9th May 2018 to 8th June 2018

Denbiqhshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH QUEEN STREET, Y RHYL.
HYSBYSIAD GWAHARDDIAD DROS DRO AM SAFLEOEDD LLWYTHO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn atal y defnydd o safleoedd llwytho ar y ffyrdd y cyreiriwyd atynt yn yr Atodlen isod.
Y rheswm am y gwaharddiad yw hwyluso troedffordd dros dro i gerddwyr tra bod Banc y NatWest yn cael ei addurno gan ISG Retail.
Daw'r Corchymyn i rym ar 1 3 Mai 201 8, a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith gymryd oddeutu 4 niwrnod i'w gwblhau.
Atodlen
Darnau o Ffordd yn Rhyl yn Sir Ddinbych
Queen Street, yn dechrau oddeutu 10 metr o i chyffordd a Market Street i gyfeiriad y gogledd orllewin am bellter o oddeutu 20 metr.
Dyddiedig: 9 Mai 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL QUEEN STREET, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY SUSPENSION OF LOADING BAYS ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order which will temporarily suspend the use of the loading bays on the length of road referred to in the Schedule below.
The reason for the suspension is to facilitate a temporary pedestrian footway whilst NatWest Bank is being decorated by ISG Retail.
The Order comes into force on 1 3th May 201 8, and will remain in force for a period of eighteen months or until the completion of the works whichever is the earlier. It is anticipated that the works will take approximately 4 days to complete.
Schedule
Lengths of Road at Rhyl in the County of Denbigh
Queen Street; commencing approximately 10 metres from its junction with Market Street in a north westerly direction for a distance of approximately 20 metres.
Dated: 9 May 2018.
Gary Williams, Head of Legal and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0608182.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices