Search for more Public Notices in your area
DENBIGHSHIRE C C
General

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA0496753

Notice effective from
21st February 2018 to 23rd March 2018

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Rhif cais 45/2018/0123 - Pare MD-Application No. 45/201 8/01 23 - Marina Manwerthu Marina Quay, Ffordd Wellington, Quay Retail Park, Wellington Road, Rhyl Y Rhyl - Codi uned fanwerthu gyda pharcio, Erection of a retail unit with associated
gwasanaethu a thirlunio
mynediad, cysylltiedig.
parking, access, servicing and landscaping.
LB - Rhif cais 45/2018/0104 - Corsaf Reilffordd Y Rhyl, Stryd Bodfor, Y Rhyl -Cosod offer Wi-Fi ar ardaloedd blatfform yr orsaf (cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 43/2018/0105 - Corsaf Reiffordd Prestatyn, Stryd Fawr, Prestatyn -Cosod offer Wi-Fi ar ardaloedd blatfform yr orsaf (cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 45/201 8/0059 - Ysbyty Royal Alexandra, Marine Drive, Y Rhyl - Dymchwel adeilad modwlar unllawr (Can i at ad Adeilad Rhestredig).
LB - Application No. 45/201 8/0089 - Marine Villa, 1 Ffordd Crescent, Y Rhyl - Newid defnydd a newidiadau i'r cyn hostel i ddarparu 3 fflat hunangynhwysol (cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 42/2018/0095 - Trecastell Farm, Ffordd Trelawnyd, Dyserth - Codi ty gwydr (cais Adeilad Rhestredig).
Callwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhwyng Nghaledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 21 Chwefror 2018 tan 14 Mawrth 2018 neu drwy ein gwefan: www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
LB - Application No. 45/2018/0104 - Rhyl Railway Station, Bodfor Street, Rhyl Installation of Wi-Fi equipment on station platform areas (Listed Building application).
LB - Application No. 43/2018/0105 -Prestatyn Railway Station, High Street, Rhyl -Installation of Wi-Fi equipment on station platform areas (Listed Building application).
LB - Application No. 45/201 8/0059 - Royal Alexandra Hospital, Marine Drive, Rhyl -Demolition of single storey modular building (Listed Building Consent).
LB - Application No. 45/201 8/0089 - Marine Villa, 1 Crescent Road, Rhyl - Change of use and alterations to former hostel to provide 3 no. self-contained apartments (Listed Building application).
LB - Application No. 42/2018/0095 -Trecastell Farm, Newmarket Road, Dyserth -Erection of a greenhouse (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 21 February 2018 until 14 March 2018 or on our website: www.denbighshire.gov.uk/planning.
Os dymunwch wneud sylwadau am y if you wish to comment on the applications ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad you should write to me at the address below isod cyn 14 Mawrth 2018. by 14 March 2018.

Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y It would be useful if you could quote the cais yn eich llythyr. planning application number in your letter.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeq. We welcome correspondence in Welsh. There Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaetn will be no delay in responding to a dderbyniwyd yn Gymraeg. correspondence received in Welsh.

Math o gats: Application types:

LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig LB - application for listed building consent

MD - datblygiad mam a ddlffinir gan Orchymyn
Cynllunio Tref & Cwlad (Trefn Datblygiad MD - maior development
Cyffredinol) 1995
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0496753.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.
Rhyl Journal