Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION - ROAD TRAFFIC

Notice ID: NWA0495078

Notice effective from
21st February 2018 to 23rd March 2018

GORCHYMYN CYNGOR SIR DDINBYCH
Rhybudd o Waharddiad Parhaol - Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984
 (Ffyrdd o amgylch Ysgol Bodnant, Prestatyn)
(Gwahardd Aros) 201.


Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1(1) a (2), 2(1) hyd at (3), a 4(2) a (3), a Rhan III a Rhan IV yn Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a fydd yn gwahardd cerbydau rhag aros ar y darnau o ffordd a nodir yn Atodlen 1 isod ac yn diddymu cyfyngiadau a osodwyd ar y darn o ffordd a nodwyd yn Atodlen 2.


Fe ddarperir eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig i ganiatáu aros ar y darnau o ffordd y cyfeirir atynt yn Atodlen 1 at ddibenion mynd mewn ac allan o gerbyd, llwytho a dadlwytho, a gwaith cynnal a chadw, trwsio ac yn y blaen.


Bydd, hefyd, eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig i ganiatáu i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl aros ar y darnau o ffordd a nodir yn Atodlen 1 i’r Gorchymyn arfaethedig am gyfnod hyd at 3 awr (wedi’i wahanu gan gyfnod o 1 awr, o leiaf, ers cyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd ar yr un diwrnod).


Bydd rhannau o Orchymyn Cadarnhau Cyngor Sir Ddinbych (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2004 sy’n cyfeirio at y darnau o ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlenni isod yn cael eu diddymu. Bydd y Gorchymyn yn parhau heb ei newid mewn perthynas â phob rhan arall.


Gellir archwilio copi o’r Gorchymyn arfaethedig, a map sy’n dangos y darnau ffordd y mae’r Gorchymyn arfaethedig yn berthnasol iddynt, a datganiad o resymau’r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn, yn ystod oriau swyddfa arferol yn Llyfrgell Prestatyn, 21 Kings Avenue, Prestatyn LL19 9AA ac yn swyddfeydd y sawl sydd wedi llofnodi isod. 


Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, i'r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ erbyn dim hwyrach na 23 Mawrth 2018. Dylech gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad a dylid nodi y gall y Cyngor roi ystyriaeth i’r holl sylwadau sy’n cael eu derbyn yng ngwydd y cyhoedd a gallai sylwedd unrhyw sylwadau ynghyd ag enw a chyfeiriad y person sy'n gwneud y sylwadau hynny fod ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio.


Darnau o Ffordd ym Mhrestatyn yn Sir Ddinbych


ATODLEN 1
Dim Aros Ar Unrhyw Adeg
Bodnant Avenue
Y Ddwy Ochr :-
1.1 O ymyl palmant gogleddol Ffordd Llys Nant am bellter o 10m i gyfeiriad y gogledd.


Mostyn Avenue
Ochr Orllewinol:-
1.2 O ymyl palmant deheuol Ffordd Llys Nant am bellter o 12m i gyfeiriad y de.
Ochr Ddwyreiniol:-
1.3 O ymyl palmant deheuol Ffordd Llys Nant am bellter o 15m i gyfeiriad y de.


Ffordd Llys Nant,
Ochr y Gogledd :-
1.4 O bwynt 10m i’r gorllewin o ymyl palmant gorllewinol Bodnant Avenue  i gyfeiriad y dwyrain i bwynt 10m i’r dwyrain o ymyl pafin dwyreiniol  Bodnant Avenue
Ochr y De :-
1.5 O ymyl pafin gorllewinol Queensway (Mynedfa/Allanfa Ddwyreiniol) am bellter o 5m metr i gyfeiriad y gorllewin.
1.6  O bwynt 10 i’r gorllewin o ymyl palmant gorllewinol Mostyn Avenue i gyfeiriad y dwyrain i bwynt 10m i’r dwyrain o ymyl pafin dwyreiniol Mostyn Avenue.


Queensway (Mynedfa/ Allanfa Orllewinol)
Y Ddwy Ochr :- 
1.7 O ymyl palmant deheuol Ffordd Llys Nant am bellter o 10m i gyfeiriad y de.


Queensway (Mynedfa/ Allanfa Ddwyreiniol)
Y Ddwy Ochr :-
1.8 O ymyl palmant deheuol Ffordd Llys Nant am bellter o 10m i gyfeiriad y de.


ATODLEN 2
Darnau dan Gyfyngiad Presennol sy’n cael eu diddymu


Ffordd Llys Nant,
Ochr y Gogledd :-
2.1 O bwynt 15m i’r dwyrain o ymyl pafin gorllewinol y Ffordd Wasanaethu Ddi-enw ar gyfer Parc Siopa Prestatyn am bellter o 15m i gyfeiriad y dwyrain. 


Dyddiedig 21 Chwefror 2018


Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych. (SBH/DCC026122)DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
Notice of Permanent Prohibition - Road Traffic Regulation Act 1984
(Roads surrounding Bodnant School, Prestatyn)
(Prohibition of Waiting) Order 201  .


Denbighshire County Council propose to make an Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3), and Part III and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will be to prohibit the waiting of vehicles in the lengths of road specified in Schedule 1 below and to remove restrictions on the length of road specified in Schedule 2.


Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting in the lengths of road referred to in Schedule 1 for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading, and works of maintenance, repair and the like.


Exceptions will also be provided in the proposed Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person’s Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait in the lengths of road specified in Schedule 1 of the proposed Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).


The Denbighshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Street Parking Places) Consolidation Order 2004 is to be revoked in so far as it relates to the lengths of road as referred to in the Schedules below, in all other respects the Order remains unchanged.


A copy of the proposed Order together with a map showing the lengths of road to which the proposed Order relates and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined at Prestatyn Library, 21 Kings Avenue, Prestatyn LL19 9AA, also on the Council’s website and at the offices of the undersigned during normal office hours. 


Any person wishing to object to the proposed Order should send a written statement of objection, stating the grounds on which they are made, to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL15 9AZ, by no later than 23rd March 2018. Please include name and address details and note that all representations received may be considered in public by the Council and that the substance of any representation together with the name and address of the person making it could become available for public inspection.
Lengths of Road at Rhyl in the County of Denbigh


SCHEDULE 1
No Waiting At Any Time
Bodnant Avenue
Both Sides :-
1.1 From the projected northerly kerbline of Nant Hall Road for a distance of 10m in a northerly direction.
 
Mostyn Avenue
West Side :-
1.2 From the projected southerly kerbline of Nant Hall Road for a distance of 12m in a southerly direction.
East Side :-
1.3 From the projected southerly kerbline of Nant Hall Road for a distance of 15m in a southerly direction.


Nant Hall Road
North Side :-
1.4 From a point 10m west of the projected westerly kerbline of Bodnant Avenue  in an easterly direction to a point 10m east of the projected easterly kerbline  of Bodnant Avenue.
South Side :-
1.5 From the projected westerly kerbline of Queensway (Easterly Entrance/ Exit)  for a distance of 5m in a westerly direction.
1.6  From a point 10m west of the projected westerly kerbline of Mostyn Avenue  in an easterly direction to a point 10m east of the projected easterly kerbline  of Mostyn Avenue.


Queensway (Westerly Entrance / Exit)
Both Sides :- 
1.7 From the projected southerly kerbline of Nant Hall Road for a distance of 10m  in a southerly direction.


Queensway (Easterly Entrance / Exit)
Both Sides :-
1.8 From the projected southerly kerbline of Nant Hall Road for a distance of 10m in a southerly direction.


SCHEDULE 2
Lengths Of Existing Restrictions To Be Removed


Nant Hall Road
North Side :-
2.1 From a point 15m east of the projected easterly kerbline of the Unnamed  Service Road for Prestatyn Shopping Park for a distance of 15m in an  easterly direction. 


Dated 21st February 2018


Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire. (SBH/DCC026122)


 


 


 

Attachments

NWA0495078.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices