Search for more Public Notices in your area
Planning

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG

Notice ID: NWA0453525

Notice effective from
24th January 2018 to 23rd February 2018

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
DA - Rhif cais 30/2018/0006 - Tir ger Bryn Glas, Trefnant, Dinbych - Codi 1 annedd ac adeiladu mynedfa newydd i gerbydau.
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
DA - Application No. 30/201 8/0006 - Land adjoining Bryn Glas, Trefnant, Denbigh -Erection of 1 no. dwelling and construction of a new vehicular access.
MD - Application No. 43/201 7/1121 - Ffrith Beach, Victoria Road West, Prestatyn - Use of land for the siting of an additional 65 touring caravan pitches and 39 timber camping pods and associated works.
MD - Rhif cais 43/201 7/1121 - Ffrith Beach, Victoria Road West, Prestatyn - Defnyddio tir ar gyfer lleoli 65 o garafannau teithiol ychwanegol ac 39 o pod gwersylla pren a gwaith cysylltiedig.
Callwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 24 lonawr 2018 tan 14 Chwefror 2018 neu drwy ein gwefan:
twww.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 14 Chwefror 2018.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeq. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
MD - datblygiad mawr a ddifpnir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Cwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
DA - datblygiad sydd ddim yn cadw at ddarpariaeth rr cynllun datblygiad sydd mewn grym yn yr ardal lie. mae'r cais
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth " a dderbyniwyd yn Gymraeg.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 24 January 2018 until 14 February 2018 or on our website: www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 14 February 2018.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
MD - major development
DA - development which does not accord with the provisions of the development plan (departure)
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Gwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0453525.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

Rhyl Journal