Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CLASS III ROAD, LLANDYRNOG NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: NWA0434552

Notice effective from
10th January 2018 to 9th February 2018


RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD DOSBARTH III, LLANDYRNOG GORCHYMYN YN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio r ffordd Dosbarth III a elwir yn gyffordd Plas Ffordd Ddwr at groesffordd Ty Capel Isa Llandyrnog yn Sir Ddinbych, ar ei nydcyfan. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith trwsio wyneb ffordd gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo drwy Ffordd Eglwyswen i gylchfan Llandyrnog, B5429 i mewn i Landyrnog, a Clwyd Terrace. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 16 lonawr 2018, am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn cymryd oddeutu 10 diwrnod i'w gwblhau.
Dyddiedig: 10 lonawr 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CLASS III ROAD, LLANDYRNOG
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of class III road known as Plas Ffordd Ddwr junction to Ty Capeflsa junction Llandyrnog in the County of Denbighshire for its entire length. The closure is necessary to facilitate patching works by Denbighshire County Council Works Unit.
The signposted alternative route will be via Whitchurch Road to Llandyrnog roundabout, B5429 into Llandyrnog, and Clwyd Terrace. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 16th January 2018, for an eighteen month period or until the completion of the works whichever is soonest. It is anticipated that the works will take approximately 10 days.
Dated: 10 January 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services,Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0434552.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices