Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL PENTRE LANE, RHUDDLAN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: NWA0445464

Notice effective from
17th January 2018 to 16th February 2018

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH L6N PENTRE, RHUDDLAN GORCHYMYN YN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r darn hwnnw o Lon Pentre, Rhuddlan yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o bwynt tua 149 metr o'i chyffordd a Llys Pen Ffordd i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am bellter o tua 100 metr. Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau gwaith cryfhau'r cylfat gan Adran Bontydd Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau. Nid oes llwybr arall i drafnidiaeth.
Daw'r Corchymyn i rym ar 22 lonawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gyrinaraf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 26 lonawr 2018.
Dyddiedig 17 lonawr 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL PENTRE LANE, RHUDDLAN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Pentre Lane, Rhuddlan in the County of Denbigh which extends from a point approximately 149 metres from its junction with Llys Pen y Ffordd in a north easterly direction for a distance of approximately 100 metres. The closure is necessary to facilitate culvert strengthening works by Denbighshire County Council -Bridges Section.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure. There is no alternative route available
The Order comes into force on 22 January 201 8 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 26th January 2018.
Dated: 17 January 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0445464.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

Rhyl Journal