Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER Denbighshire County Council Various Rights of Way -St. Asaph and Rhuddlan Communities Notice of Temporary Prohibition of Pedestrians Order Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14

Notice ID: NWA0433933

Notice effective from
10th January 2018 to 9th February 2018


RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO Cyngor Sir Ddinbych
Hawliau Tramwy Amrywiol - Cymunedau Llanelwy a Rhuddlan Rhybudd o Orchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 - Adran 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd unrhyw gerddwyr, am resymau diogelwch cyhoeddus, rhag defnyddio'r hawliau tramwy y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod.
Mae'r cyfnod cau yn angenrheidiol er mwyn hwyluso'r gwaith o adeiladu Amddiffynfeydd Rheoli Perygl Llifogydd yn Llanelwy, ac fe'i cynhelir ar wahanol adegau, yn 01 y galw, yn ystod y cyfnod y bydd y Gorchymyn mewn grym.
Ar y safle, bydd yr adrannau caeedig yn cael eu dangos ar y cynllun sy'n cyd-fynd a'r rhybudd hwn. Bydd arwyddion yn dangos unrhyw ffyrdd amgen, He mae'n ddiogel ac yn bosibl gwneud hynny.
Daw'r Gorchymyn i rym ar y 16 fed lonawr, 2018 am gyfnod o chwe mis neu iiyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, pa un bynnag yw'r cynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn cymryd tua 6 mis i'w gwblhau.
Atodlen o Hawliau Tramwv svdd i'w cau vn Llanelwv/Rhuddlan. Sir Ddinbvch.
Hawl tramwy
Adran
Llwybr Cyhoeddus 4 Cymuned Llanelwy
k> Gyfeirnod Grid SJ 03184 75292 wrth Faes Campio Spring Gardens hyd at bwynt ary Llwybr Cyhoeddus yng Nghyfeirnod Grid SJ Dn 03407 G 74913
Llwybr Cyhoeddus 21 (Rhan A) Cymuned Llanelwy
t
Gyfeirnod Grid SJ Dn 03184 G 75051 ar Bont Spring Gardens hyd at bwynt ar y Iwybr Cyhoeddus yng Nghyfeirnod Grid SJ Dn 03456 G 74301
Llwybr Cyhoeddus 21 (Rhan B) Cymuned Llanelwy
k> Gyfeirnod Grid SJ Dn 03471 G 74 445 hyd at bwynt lie mae'r Llwybr Cyhoeddus yn Lwrdd a'r A525 yng Nghyfeirnod Grid SJ Dn 03427 G 74287
Lwrdd
Llwybr Cyhoeddus 10 Cymuned Llanelwy
p'r Stryd Fawr yng Nghyfeirnod Grid SJ Dn 03613 G 74242, ar hyd y trac mynediad i'r Pafiliwn, hyd at bwynt yng Nghyfeirnod Grid SJ Dn 03689 G 73983
Llwybr Cyhoeddus lo'r Stryd Fawr yng Nghyfeirnod Grid SJ Dn 03517 G 74219, hyd at bwynt ar y Llwybr 31 Cymuned Llanelwy [Troed yng Nghyfeirnod Grid SJ Dn 03550 G 73880
Llwybr Cyhoeddus 47 Cymuned Rhuddlan
o bwynt ar Ffordd Yr Orsaf yng Nghyfeirnod Grid SJ Dn 02069 G 77814 hyd at bwynt He mae'r Llwybr Troed yn cwrdd a'r Llwybr Beiciau rhwng Llanelwy a Rhuddlan yng| Nghyfeirnod Grid SJ Dn 02062 G 77466
Llwybr Cyhoeddus 13 Cymuned Llanelwy
He mae'n croesi'r bont gerdded o'r ffordd annosbarthedig ger Fferm Pentre-Uchaf yng Nghyfeirnod Grid SJ E 03223 N 76024 hyd at bwynt ar ochr orllewinol Afon Clwyd yng Nghyfeirnod Grid SJ E 03186 N 76025
Dyddiedig 10 lonawr 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun. Sir Ddinbych
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER Denbighshire County Council Various Rights of Way -St. Asaph and Rhuddlan Communities Notice of Temporary Prohibition of Pedestrians Order Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting pedestrians, for reasons of public safety, from using the rights of way stated in the Schedule below.
The closures are necessary to facilitate construction of St. Asaph Flood Risk Management Defences, and will take place at intervals, as and when required, during the period the Order is in force.
On site the closed sections will be shown on the plan accompanying this notice. Any alternative ways, where safe and possible will be as signposted.
The Order comes into force on 16th January, 2018 for a six-month period or until the works are completed whichever is soonest. It is anticipated the works will take 6 months in total to complete.
Schedule of Rights of Way to be Closed at St. Asaoh/Rhuddlan. Denbighshire.
Right of way
Section
Public Footpath 4 St.Asaph Community
from Grid Reference SJ 03184 75292 by the Spring Gardens' Campsite to a point on the Public Footpath at Grid reference SJ E 03407 N 74913
Public Footpath 21 (Part A) St.Asaph Community
from Grid reference SJ E 03184 N 75051 at Spring Gardens Bridge to a point on the Public Footpath at Grid Reference SJ E 03456 N 74301
Public Footpath 21 (Part B) St.Asaph Community
from Grid reference SJ E 03471 N 74 445 to a point where the Public Footpath meets the A525 at Grid Reference SJ E 03427 N 74287
Public Footpath 10 St.Asaph Community
from the High Street at Grid Reference SJ E 03613 N 74242, along the access track to the Pavilion, to a point at Grid Reference SJ E 03689 N 73983
Public Footpath 31 St.Asaph Community
from the High Street at Grid Reference SJ E 03517 N 74219, to a point on the Footpath at Grid Reference SJ E 03550 N 73880
Public Footpath 47 Rhuddlan Community
from a point on Station Road at Grid Reference SJ E 02069 N 77814, to a point where the Footpath meets the St.Asaph to Rhuddlan Cycleway at Grid Reference SJ E 02062 N 77466
Public Footpath 13 St.Asaph Community
where it crosses the footbridge from the unclassified road near to Pentre-Uchaf Farm at Grid Reference SJ E 03223 N 76024 to a point on the west side of the River Clwyd at Grid Reference SJ E 03186 N 76025
Dated 101" January 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services,
Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0433933.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

Rhyl Journal