Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CWM ROAD, DYSERTH

Notice ID: NWA0433207

Notice effective from
10th January 2018 to 9th February 2018


RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD Y CWM, DYSERTH
GORCHYMYN YN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Corchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o Ffordd y Cwm, Dyserth yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn ol chyffordd a Ffordd Ffynnon am bellter o tua 1,105 metr i'r de ddwyrain. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith draeniau a gyh'au gan uned waith - Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd y llwybr arall gydag arwyddion drwy Ffordd Ffynnon, Ffordd Llanelwy, Ffordd Waen, Ffordd Tan Llan o groesffordd Bryn Teg. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 5 lonawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gyrinaraf. Disgwylir i'r gwaith baratan oddeutu 2 Chwefror 2018.
Dyddiedig: 10 lonawr 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CWM ROAD, DYSERTH

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Cwm Road, Dyserth in the County of Denbighshire which extends from its junction with Ffordd Ffynnon in a southerly direction for approximately 1,105 metres. The closure is necessary to facilitate gully and drainage works by Denbighshire County Council - works unit.
The signposted alternative route will be via Ffordd Ffynnon, St. Asaph Road, Waen Road, and Tan Llan Road from Bryn Teg crossroads. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 1 5th January 2018 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last for approximately until 2nd February 2018.
Dated: 10 January 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

Attachments

NWA0433207.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices