Search for more Public Notices in your area
Traffic

Bodfari Village, Traffic Restrictions

Notice ID: WAR2406974

Notice effective from
18th May 2022 to 17th June 2022

HYSBYSIAD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH B5429 BODFARI
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r ffordd a ddisgrifir yn yrAtodlen isod.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwalth tol. Bydd mynediad ar gael I gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ar hyd:-B5429 > A541 > Pont y Cambyll i'r Groesffordd a'r A541 > Pont y Cambyll i'r Gyffordd ger Ffynnon Beuno. '
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 20 Mai 2022 am gyfnod o ddeunaw mis, neu nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara hyd oddeutu 27 Mai 2022.
Atodlen
Ar hyd ffordd ym Modfari yn Sir Ddinbych
Hyd B5429 Nant Gwilym i'r Gyffordd a'r A541, Bodfari, sy'n ymestyn tua'r gorllewin o'i gyffordd a'r ffordd a gaiff ei hadnabod fel Pentref Bodfari i Gyffordd Bwthyn Pontruffydd gyda'rA541 am bellter o tua 50m.
?yddiedig: 18 Mai 2022.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5429 BODFARI
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the length of road described in the Schedule below.
The closure is necessary to facilitate roofing works. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via:-B5429 > A541 > Pont y Cambyll to Crossroads with A541 > Pont y Cambyll to Junction Near Ffynnon Beuno. '
The Order is effective from 20th May 2022 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 27th May 2022.
Schedule
Length of road at Bodfari in the County of Denbighshire
That length of B5429 Nant Gwilym to Junction A541, Bodfari, which extends westward from its junction with the road known as Bodfari Village to Pontruffydd Cottage Junction with A541 for a distance of approximately 50m.
Dated: 18 May 2022.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrtiyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2406974.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices