Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1842469

Notice effective from
16th September 2020 to 16th October 2020

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
LLWYBR TROED CYHOEDDUS (HEB El
RIFO) YNG NGHYMUNED DYSERTH
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
CERDDWYR DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud gorchymyn yn gwahardd cerddwyr rhag defnyddio'r llwybr troed cyhoeddus heb el rifo ger Ffordd Mellden yng Nghymuned Dyserth yn Sir Ddinbych. Bydd y darn sydd wedl'l gau yn cael el ddangos ar y safle ar y map sy'n cyd-fynd a'r hysbysiad hwn ac yn cychwyn o bwynt A ar Gyfeirnod Grid OS SJE 05422 N79322 mewn cyfeiriad gorllewinol am bellter o 40 metr i bwynt N ar Gyfeirnod Grid OS SJ E 05386 N 79337. O'r fan hon mae'r llwybr yn troi i gyfeiriad gogleddol am bellter o 120 metr i bwynt C ar Ffordd Maes-y-Llys ar Gyfeirnod Grid OS SJE 054212 N 79450, lie mae'n ymuno a llwybr beics/llwybr troed cyhoeddus 12.
Mae'n angenrheidiol cau'r llwybr er mwyn hwyluso gwaith adeiladu ar gyfer ail gam datblygiad. Ni fydd llwybr amgen argael.
Bydd y Gorchymyn mewn grym o 21 Medi, 2020 am gyfnod o chwe mis neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, pa un bynnag yw'r cynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn cymryd 6 mis i'w gwblhau.
Dyddiedig: 16 Medi 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
PUBLIC FOOTPATH (UNNUMBERED) DYSERTH COMMUNITY
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting pedestrians using the unnumbered public footpath near to Meliden Road, Dyserth Community, in the County of Denbigh, where the closed section will be as shown on site on the map accompanying this notice, commencing from point A at OS Grid Reference SJE 05422 N 79322 in a westerly direction for a distance of 40 metres to point B at Ordnance Survey Grid Reference SJ E 05386 N 79337. From here the Path turns in a northerly direction for a distance of 120 metres to point C on the Maes-Y-Llys Road at Ordnance Survey Grid Reference SJ E 054212 N 79450, whereby it joins the existing cycleway/Public Footpath 12.
The closure is necessary to facilitate construction works for the second phase of a development. There will be no alternative route provided.
The Order is effective from 21st September 2020 for six-months or until the works are completed whichever is soonest. It is anticipated the works will take 6 months to complete.
Dated: 16 September 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
www.sirddinbych.gov.uk
www.denbighshire.gov.uk

Attachments

WAR1842469.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices