Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

Notice ID: WAR1838735

Notice effective from
9th September 2020 to 9th October 2020

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 42/2020/0619 - Tir ger Ffordd Gallt Melyd, Dyserth - Codi 36 annedd a gwalth cysylltiedig (Cam 2).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 9 Medi 2020 i 30 Medi 2020 neu drwy ein gwefan: www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 30 Medi 2020.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.


NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 42/2020/0619 - Land off Meliden Road, Dyserth - Erection of 36 no. dwellings and associated works (Phase 2).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 9 September 2020 until 30 September 2020 or on our website: www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 30 September 2020.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
MD - major development
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

WAR1838735.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices