Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwy (Chanel Street Abergele) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1836372

Notice effective from
9th September 2020 to 9th October 2020

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwy
(Chapel Street Abergele) Gorchvmvn (Gwahardd Pros Pro ar Praffio Prwodd) 2020
RHOPDIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod o ddyddiad y Gorchymyn hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan honno o Chapel Street Abergele o'i chyffordd a Market Street at gyffordd Compton Way.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith o roi wyneb newydd ar y ffordd. Bydd y llwybr arall
1 draffig lleol yn mynd ar hyd Market Street (A547), Ffordd Tan y Gopa, Ffordd Tan'r Allt, LOn Dirion, Ffordd Llanfair (A548), a'r darn o Chapel Street sydd heb ei effeithio. Bydd y llwybr hwn yn weithredol i'r gwrthwyneb. Y llwybr arall ar gyfer cerbydau nwyddaj trwm mwy fydd ar hyd Bridge Street (A547), Ffordd Rhuddlan (A547), yr A55 (Cyff. 24 - Cyff. 25), trosffordd yr A55, Engine Hill (Bodelwyddan), y Ffordd Rufeinig (B5381), Croesffordd Penrefail, yr A548, Ffordd Llanfair a'r darn o Chapel Street sydd heb ei effeithio. Bydd y llwybr hwn yn weithredol i'r gwrthwyneb a bydd arwyddion priodol arno.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 29 Medi 2020. Bydd y cyfyngiadau mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau.
Dyddiedig 9 Medi 2020
Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfralth a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwy (Chanel Street Abergele) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Chapel Street Abergele from junction of Market Street to junction of Compton Way
The Order is necessary to facilitate carriageway resurfacing works. The alternative route for local traffic will be via Market Street (A547), Tan y Gopa Road, Ffordd Tan'r Allt, Lon Dirion, Llanfair Road A548, and the unaffected length of Chapel Street. This route will operate in the reverse. The alternative route for larger HGV's will be via Bridge Street (A547), Rhuddlan Road (A547), A55 (Jet 24 - Jet 25), A55 Flyover, Engine Hill (Bodelwyddan), Roman Road (B5381), Penrefail Cross Roads, A548, Llanfair Road and the unaffected length of Chapel Street. This route will operate in the reverse and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 29 September 2020 and will only be in force when appropriate traffic signs 7010.4 are displayed on site in advance of works commencing.
Dated 9 September 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance

Attachments

WAR1836372.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices