Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwy (Various Roads Abergele and Pensarn) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 2019

Notice ID: WAR1402180

Notice effective from
16th October 2019 to 15th November 2019


Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Ffyrdd Amrywiol Abergele a Pensarn)
(Gwahardd a Chyfyngu ar Aros) 2019


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adrannau 1 a 2 a Rhan IV Atodlen 9, Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, a’i effaith fydd -1. Gwahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg ar y darnau o ffordd a nodir yn Atodlen 1.
2. Gwahardd cerbydau rhag aros a llwytho/ dadlwytho ar unrhyw bryd ar y darnau o ffordd a nodir yn Atodlen 2
3. Cyfyngu amser aros i 45 munud 7am-7pm heb ddychwelyd o fewn 120 munud ar y darnau o ffordd a nodir yn Atodlen 3.
4. Diddymu’r cyfyngiadau a nodir yn Atodlen 4.


Bydd y Gorchymyn bwriedig yn darparu eithriadau a fydd yn caniatáu aros i bwrpas dod allan o gerbyd, mynd i mewn i gerbyd, llwytho, dadlwytho a gwaith cynnal a chadw, atgyweirio, ac yn y blaen. Bydd y Gorchymyn bwriedig hefyd yn darparu eithriadau a fydd yn caniatáu i gerbydau sydd yn arddangos bathodyn unigolyn anabl, ynghyd â disg parcio unigolyn anabl. 


Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, ynghyd â map sydd yn dangos y darnau ffordd y mae'r Gorchymyn bwriedig yn berthnasol iddynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros gwneud y Gorchymyn, yn Llyfrgell Abergele ac yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, yn ystod oriau agor/swyddfa arferol ac ar wefan y Cyngor.


Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn bwriedig, ynghyd â'r rhesymau drostynt, ar bapur at yr Adran Draffig, Yr Amgylchedd Ffyrdd a Chyfleusterau Swyddfeydd Mochdre Ffordd Mochdre Mochdre Bae Colwyn LL28 5AB  neu at traffic@conwy.gov.uk erbyn 13 Tachwedd 2019.


Atodlen 1 - Dim aros ar unrhyw adeg
Ffordd y Morfa
Ochr y dwyrain;
1)  o bwynt 10 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Faenol Avenue, am bellter o 37 metr i gyfeiriad y gogledd.
2) o bwynt 6 metr i’r gogledd o’i chyffordd â’r llwybr cysylltu i’r gogledd o Maes Canol am bellter o 12 metr i gyfeiriad y de.
3) o bwynt 6 metr i’r gogledd o’i chyffordd â’r llwybr cysylltu i’r de o Maes Canol am bellter o 12 metr i gyfeiriad y de.
Y llwybr cysylltu i’r de o Maes Canol
Y ddwy ochr; ar ei hyd cyfan.
Y llwybr cysylltu i’r gogledd o Maes Canol
Y ddwy ochr; ar ei hyd cyfan.
Castle Place/
Glyn Avenue
Ochr y De-orllewin; o bwynt 4 metr i’r gogledd-orllewin o’i chyffordd â Pleasant Place hyd at ei chyffordd â Alexandra Road
Alexandra Road
Ochr y de-ddwyrain; o bwynt 6 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Glyn Avenue i bwynt 6 metr i’r gorllewin o Glyn Avenue.
Pleasant Place
Ochr y gogledd-orllewin o bwynt 19 metr i’r gogledd-ddwyrain o’i chyffordd â Castle Place i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain hyd at ei chyffordd â Dundonald Avenue.
Dundonald Avenue
Ochr y gogledd-orllewin, o’i chyffordd â Pleasant Place am bellter o 22 metr tua’r gogledd-ddwyrain.
Groes Lwyd
Ochr y gogledd-orllewin; o bwynt 8 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd â Queen’s Road am bellter o 16 metr tua’r de-orllewin.
Queen’s Road
Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Groes Lwyd am bellter o 3 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin.
Ffordd Llan Sain Siôr.
Ochr y de-orllewin; o bwynt 15 metr i’r gogledd-orllewin o’i gyffordd gyda Brynhyfryd Grove am bellter o 25 metr tua’r de-ddwyrain.
Brynhyfryd Grove
Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Ffordd Llan Sain Siôr am bellter o 5 metr tua’r de-orllewin.
Rhodfa'r De
Ochr y de;
1)  O bwynt 10 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Meirion hyd at bwynt 10 metr i’r dwyrain o’i chyffordd â Craig-y-Don
2) O bwynt 16 metr i'r dwyrain o'i chyffordd â Craig-y-Don hyd at ei ben dwyreiniol.
Craig-y-Don
Y ddwy ochr; o bwynt 6 metr i'r de o'i chyffordd gyda Rhodfa'r De, hyd at bwynt 10 metr i'r de o’i chyffordd gyda Lon-y-Groes.


Lon-y-Gors
Y ddwy ochr; o bwynt 5 metr i’r dwyrain o Craig-y-Don i bwynt 5 metr i’r gorllewin o Craig-y-Don.
Water Street
Ochr y de-orllewin; o’i chyffordd â maes parcio Water Street am bellter o 38 metr tua’r gogledd-orllewin.
Llanddulas Rd/
Market Street
Ochr y de; o bwynt 25 metr i’r dwyrain o Tan y Gopa Road am 50 metr i gyfeiriad y gorllewin.
Tan y Gopa Road
Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Llanddulas Road / Market Street am bellter o 47 metr i gyfeiriad y de.
Ffordd Wasanaeth Llanfair Road
Y ddwy ochr; ar ei hyd gyfan.
Bryn Onnen
Ochr y de: o bwynt 8 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Ffordd Wasanaeth Llanfair Road am bellter o 16 metr i gyfeiriad y dwyrain.
Ffordd Rhuddlan
Ochr y gogledd: o bwynt 20 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Faenol Avenue am bellter o 10 metr tua’r gorllewin.
Ffordd Fynediad Ddwyreiniol Promenâd Pensarn
Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Ffordd Promenâd Pensarn am bellter o 80 metr i gyfeiriad y dwyrain.


Atodlen 2 - Dim aros a dim llwytho/dadlwytho ar unrhyw adeg
Faenol Avenue
Ochr y de; o bwynt 14 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Ffordd y Morfa, am bellter o 56 metr i gyfeiriad y gorllewin.


Y Stryd Fawr
Ochr y gogledd-ddwyrain; o’i chyffordd â Chapel Street hyd at ei chyffordd â Gele Avenue.
Yr ochr de-orllewin: o’i chyffordd â Chapel Street am bellter o 20 metr tua’r de-ddwyrain.


Atodlen 3 – Cyfyngu amser aros i 45 munud, 7am tan 7pm, heb hawl i ddychwelyd o fewn 120 munud
Market Street
Ochr y gogledd: o bwynt 23 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Water Street am bellter o 41 metr tua’r gorllewin.


Bridge street
Ochr y de: o bwynt 13 metr i’r dwyrain o’i chyffordd â Ffordd Llan Sain Siôr, am bellter o 45 metr tua’r dwyrain.
Ochr y gogledd: o bwynt 10 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Llys Gele am bellter o 58 metr tua’r gorllewin.


Atodlen 4 – Dirymiadau
Market Street
Ochr y gogledd: o bwynt 23 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Water Street am bellter o 41 metr tua’r gorllewin.


Bridge street
Ochr y de: o bwynt 13 metr i’r dwyrain o’i chyffordd â Ffordd Llan Sain Siôr, am bellter o 45 metr tua’r dwyrain.
Ochr y gogledd: o bwynt 10 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Llys Gele am bellter o 58 metr tua’r gorllewin.


Faenol Avenue
Ochr y de; o bwynt 13 metr i’r dwyrain o’i chyffordd â Ffordd y Morfa, am bellter o 27 metr i gyfeiriad y gorllewin.


Y Stryd Fawr
Ochr y gogledd-ddwyrain; o’i chyffordd â Chapel Street hyd at ei chyffordd â Gele Avenue.
Yr ochr de-orllewin: o’i chyffordd â Chapel Street am bellter o 20 metr tua’r de-ddwyrain.


Dyddiedig  16 Hydref 2019
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu


 The County Borough of Conwy (Various Roads Abergele and Pensarn)
(Prohibition and Restriction of Waiting) Order 2019


The Conwy County Borough Council proposes to make an Order under Sections 1 and 2 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will  –


1. Prohibit the waiting of vehicles at any time in the lengths of road specified in Schedule 1.
2. Prohibit the waiting of vehicles and No loading/unloading at any time in the lengths of road specified in Schedule 2
3. Limit waiting to 45 minutes 7am to 7pm,with no return within 120 minutes in the lengths of road specified in Schedule 3.
4. Revoke the restrictions specified in Schedule 4.


Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading, unloading and works of maintenance, repair and the like.   
Exceptions will also be provided in the proposed Order for vehicles displaying both a disabled person's badge and a disabled person's parking disc.


A copy of the proposed Order together with a map showing the lengths of road to which the proposed Order relates and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined at Abergele Library and at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy during normal opening / office hours and on the Council website.


Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the Traffic Section, Environment Roads and Facilities
Mochdre Offices Conway Road Mochdre Colwyn Bay LL28 5AB  or to traffic@conwy.gov.uk by 13 November 2019.


Schedule 1 – No waiting at any time
Ffordd y Morfa
Eastern side;
1) from a point 10 metres north of its junction with Faenol Avenue for a distance of 37 metres in a northerly direction.
2) from a point 6 metres north of its junction with the link path to the north of Maes Canol for a distance of 12 metres in a southerly direction
3) from a point 6 metres north of its junction with the link path to the south of Maes Canol for a distance of 12 metres in a southerly direction
The link path to the south of Maes Canol
Both sides; for its entire length
The link path to the north of Maes Canol
Both sides; for its entire length
Castle Place/
Glyn Avenue
South Western side; from a point 4 metres north-west of its junction with Pleasant Place to its junction with Alexandra Road
Alexandra Road
South-eastern side; from a point 6 metres north of its junction with Glyn Avenue to a point 6 metres west of Glyn Avenue.
Pleasant Place
North-western side from a point 19 metres north-east of its junction with Castle Place in a north easterly direction to its junction with Dundonald Avenue.
Dundonald Avenue
North-western side; from its junction with Pleasant Place for a distance of 22 metres in a north-easterly direction.
Groes Lwyd
Northern- western side; from a point 8 metres north-east of it junction with Queen’s Road for a distance of 16 metres in a south-westerly direction.
Queen’s Road
Both sides; from it junction with Groes Lwyd for a distance of 3 metres in a north-westerly direction.
St George Road
South-western side; from a point 15 metres north-west of its junction with Brynhyfryd Grove for a distance of 25 metres in a south-easterly direction.
Brynhyfryd Grove
Both sides; from its junction with St George Road for a distance of 5 metres in a south-westerly direction.
South Parade
Southern side;
1)  From a point 10 meters west of its junction with Meirion to a point 10 metres east of its junction with Craig-y-Don
2) From a point 16 metres east of its junction with Craig-y-Don to its eastern end.
Craig-y-Don
Both sides; from a point 6 metres south of its junction with South Parade to a point 10 metres south of its junction with Lon-y Groes


Lon-y-Gors
Both sides; from a point 5 metres east of Craig-y-Don to a point 5 metres west of Craig-y-Don.
Water Street
Southwestern  side; from its junction with the Water Street car park for a distance of 38 metres in a north westerly direction
Llanddulas Rd/
Market Street
Southern side; from a point 25 metres east of Tan Y Gopa Road for a distance of 50 metres in a westerly direction.
Tan Y Gopa Rd.
Both sides; from its junction with Llanddulas Road / market Street for a distance of 47 metres in a southerly direction
Llanfair Road Service Road
Both sides; for its entire length
Bryn Onnen
Southern side; from a point 8 meters west of the Llanfair Road Services Road for a distance of 16 metres in an easterly direction
Rhuddlan Road
Northern side, from a point 20 metres west of its junction with Faenol Avenue for a distance of 10 metres in a westerly direction.
Pensarn Promenade access Road East
Both sides; from its junction with Pensarn Promenade Road for a distance of 80 metres in an easterly direction.


Schedule 2 – No waiting and no loading/unloading at any time
Faenol Avenue
Southern side; from a point 14 metres west of its junction with Ffordd Y Morfa for a distance of 56 metres in a westerly direction.


High Street
North-eastern side; from its junction with Chapel Street to its junction with Gele Avenue.
Southwestern side, from its junction with Chapel Street for a distance of 20 metres in a south-easterly direction.


Schedule 3 – Limited waiting 45 minutes, 7am to 7pm, no return within 120 minutes
Market Street
Northern side; from a point 23 metres west of its junction with Water Street for a distance of 41 metres in a westerly direction.


Bridge street
Southern side; from a point 13 metres east of its junction with St George Road for a distance of 45 metres in an easterly direction.
Northern side; form a point 10 metres west of Llys Gele for a distance of 58 metres in a westerly direction.


Schedule 4 - Revocation
Market Street
Northern side; from a point 23 metres west of its junction with Water Street for a distance of 41 metres in a westerly direction.


Bridge street
Southern side; from a point 13 metres east of its junction with St George Road for a distance of 45 metres in an easterly direction.
Northern side; form a point 10 metres west of Llys Gele for a distance of 58 metres in a westerly direction.


Faenol Avenue
Southern side; from a point 13 metres east of Ffordd Y Morfa for a distance of 27 metres in a westerly direction.


High Street
North-eastern side; from its junction with Chapel Street to its junction with Gele Avenue.
Southwestern side, from its junction with Chapel Street for a distance of 20 metres in a south-easterly direction.


Dated  16 October 2019
Delyth E Jones
Head of Law and GovernanceBodlondeb
Conwy LL32 SDU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-034416/HL


 


 


 


 


 

Attachments

WAR1402180.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices