ad

Advertisement

Latest Notices

  451 found

  • Councils - RHYBUDD O ADDASU GORCHYMYN

   Ref: MT490640
   Posted on: Thu 03 Oct 2013

   CH7 6NF

   ADRAN 53 O DDEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981 MAP DIFFINIOL A DATGANIAD O HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS AR GYFER SIR CLWYD GORCHYMYN ADDASU MAP DIFFINIOL (LLWYBR CEFFYLAU CYHOEDDUS O WATERY LANE YNG NGHYMUNED YR HÔB I STRINGER’S LANE YNG NGHYMUNED KINNERTON UCHAF) CYNGOR SIR Y FFLINT 2013 Bydd y Gorchymyn uchod a wneir ar 24 Medi 2013, os caiff ei gadarnhau, yn addasu’r map diffiniol a’r datganiad ar gyfer yr ardal drwy: Ychwanegu llwybr ceffylau, sy’n hawl tramwy cyhoeddus ar droed ac ar gefn ceffyl, sy’n amrywio o 2.4 a 9 metr o led yng Nghymuned yr Hôb i ddechrau, yna yng Nghymuned Kinnerton Uchaf yn Sir y Fflint o’i chyffordd â Watery Lane ar NGR 33276 35922 i gyfeiriad y dwyrain gogledd-ddwyrain yna troi i gyfeiriad gogleddol yna i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol cyn troi i gyfeiriad gogledd gogledd-orllewinol ac yna troi i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol ar draws ffin y gymuned i’w chyffordd â Stringers Lane ar NGR 33375 36020 am gyfanswm o ryw 1620 metr, fel y nodir gan li

   View PDF

  • Councils - Planning Act 1980

   Ref: OS454892
   Posted on: Fri 27 Sep 2013

   .

   Powys County Council

   View PDF

  • Councils - .

   Ref: OS454902
   Posted on: Fri 27 Sep 2013

   .

   .

   View PDF

  • Councils - CHIGHWAYS ACT 1980

   Ref: MT489884
   Posted on: Thu 19 Sep 2013

   CH7 6NF

   NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL (PUBLIC FOOTPATH NO. 13 IN THE COMMUNITY OF HALKYN) PUBLIC PATH EXTINGUISHMENT ORDER 2013 The above Order made on 3rd September 2013, under section 118 of the Highways Act 1980, will extinguish a section of Public Footpath No. 13 in the Community of Halkyn in the County of Flintshire from a point at NGR 31964 37225 in a generally East-North-Easterly direction for a total distance of approximately 164 metres to a point at NGR 31977 37233 as indicated by a bold continuous line between points A and B on the Order map. A copy of the Order and the Order Map may be seen free of charge during opening hours at Pentre Halkyn Post Office, The Village, Pentre Halkyn, CH8 8HP and at reasonable hours at the Environment reception, Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire. Copies of the Order and map may be bought at County Hall for £5.00. Any representations about or objections to the Order

  • Councils - RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

   Ref: MT489837
   Posted on: Thu 12 Sep 2013

   CH7 6NF

   CYNGOR SIR Y FFLINT RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO RHYBUDD O ORCHYMYN DROS DRO I WAHARDD CERDDWYR, DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 – ADRAN 14, LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 64 YNG NGHYMUNED CHWITFFORDD Mae Cyngor Sir y Fflint yn hysbysu trwy hyn ei fod yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim cynt na 7 diwrnod o 12 Medi 2013, a fydd yn gwahardd cerddwyr rhag defnyddio’r rhan honno o Lwybr Troed Cyhoeddus Rhif 64 yng Nghymuned Chwitffordd o bwynt ar NGR 31648 37967 i bwynt ar NGR 31665 37982. Mae angen cau’r llwybr erbyn galluogi Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd i hwyluso gwaith i glirio’r safle, torri gordyfiant ac isdyfiant, selio llaid, newid grisiau concrid, llenwi tyllau a rhoi wyneb newydd ar y llwybr. Ni fydd llwybr arall ar gael i gerddwyr. Disgwylir i’r Gorchymyn ddod i rym ar 26 Medi 2013, neu cyn gynted ag sy’n bosibl ar ôl hynny. Bydd y llwybr ar gau am oddeutu wyth wythnos, oni bai fod y gwaith yn cael ei gwblhau cyn hynny, yn amodol ar uchafswm o chwe mis. DT/T46

   View PDF

Featured Businesses

View all adverts